جدیدترین‌ها: محصولاتی که برای اولین بار موجود می‌گردند تا یک هفته برچسب جدید خواهند داشت.
شارژ مجدد: محصولاتی که حداقل یکبار شارژ مجدد می‌گردند برای همیشه برچسب شارژ خواهند داشت.